Serwer faksowy
Serwer faksowy – hardware i software do obsługi faksów w całej firmie

Ujednolicona platforma zarządzania wiadomościami ND Charon jest oparta o system Lotus Domino Serwer. To oprogramowanie jest bardzo proste oraz wygodne w administracji, ze względy na bardzo prostą instalację oraz intuicyjną konfiguracje. Wszystkie przychodzące wiadomości (e-mail’e, wiadomości głosowe oraz faksy) są obierane identycznie jak poczta elektroniczne w systemie Lotus Notes/Domino, do skrzynek pocztowych mailbox. Oznacza to, że wszystkie wiadomości a w szczególności faksy są dostarczane bezpośrednio do skrzynki pocztowej użytkownika z pominięciem ich dystrybucji w sekretariacie. Faksy mogą być wysyłane bezpośrednio z klienta Lotus Notes (analogicznie jak wysłanie e-mail’a) lub z dowolnej aplikacji pracującej w środowisku Windows (np. pakiet MS Office). Dodatkowo istnieje możliwość połączenia ND Charon z SAP R/3, co umożliwia wysyłanie faksów bezpośrednio z środowiska SAP.
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
 • Modułowa budowa systemu
 • Skalowalność
 • Elastyczność
 • Prosta konfiguracja
 • Całkowita integracja ze środowiskiem Lotus Notes
 • Możliwość wysyłania faksów o zdefiniowanej porze (w okresie taryfy ekonomicznej)
 • Dostarczanie faksów przychodzących bezpośrednio do skrzynki pocztowej użytkownika (w postaci załącznika)
 • Funkcja LCR – Least Cost Routing. Wysyłanie faksów w obrębie organizacji z wykorzystaniem sieci LAN oraz WAN do serwera faksowego znajdującego się najbliżej miejsca doręczenia faksu, a następnie po telefonicznych połączeniach lokalnych do odbiorcy faksu.

MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU ND Charon


Faks (podstawowy moduł ND.Charon)

Podstawowy moduł pakietu ND Charon kontrolujący wiadomości przychodzące oraz wychodzące. Moduł faksowy bazuje na dedykowanych kartach faksowych pracujących w standardzie ISDN. Zastosowanie cyfrowych kart faksowych pozwala na implementacje zaawansowanych technik analizy faksów przychodzących oraz ich automatycznego dostarczania do skrzynek pocztowych użytkowników. Dodatkowo zastosowanie kart faksowych pozwala na odciążenie zasobów serwera Lotus Domino co pozwala na instalowanie serwera faksowego na serwerze pocztowym Lotus Domino (bez konieczności wyodrębnienia nowego serwera Lotus Domino na potrzeby serwera faksowego).
Przy pomocy aplikacji ND.FaxViewer lub dowolnie innej aplikacji do przeglądania plików graficznych możliwe jest wyświetlenie przychodzących faksów na ekranie lub ich wydruk na drukarce. ND.Charon jest w stanie obsługiwać następujące formaty plików graficznych: PCX, DCX, TIDD oraz format Lotus’a Rich Text. ND.Charon pozwala na zaimplementowanie obowiązujących w firmie formatek faksowych, i następnie wykorzystywanie ich do wysyłania faksów, ze środowiska Windows, skrzynki pocztowej Lotus Notes lub z dowolnie innej aplikacji Lotus Notes.

SMS (ND.SMS)

Moduł ND.SMS pozwala na wysyłanie SMS’ów (Short Messaging Service – krótkich wiadomści tekstowych) z wykorzystaniem protokołu telefonicznego ISDN. SMS’y mogą być w prosty sposób tworzone, adresowane oraz wysyłane bezpośrednio ze skrzynki pocztowej klienta Lotus Notes lub z dowolnie innej aplikacji Lotus Notes. W ten sposób można wysyłać wiadomości do pracowników lub klientów, którzy nie są dostępni pod telefonem. Rozwiązanie ND.SMS pozwala wysłać wiadomość ze 100% pewnością jej doręczenia do adresata (w odróżnieniu od internetowych bramek SMS’owych), jednak w celu zaimplementowania ND.SMS konieczne jest wykupienie u operatora telefonicznego (np. TPSA) lub operatora sieci komórkowej usługi wysyłania SMS’ów za pośrednictwem ISDN z wykorzystaniem protokołu TAP lub UCP. Należy więc przed planowaną implementacją modułu zorientować się czy jest możliwe dostarczenie tej usługi przez operatora telefonii. Moduł ND.SMS pozwala na zarządzanie wysyłaniem SMS’ów oraz ich dystrybucję do odpowiednich operatorów sieci telefonii komórkowych. W przypadku wysyłania wiadomości ze skrzynki pocztowej Lotus Notes, wiadomość jest wpisywana w polu przeznaczonym na temat wiadomości. Agenci dostępni w skrzynce pocztowej Lotus Notes pozwalają na zautomatyzowanie procesu wysyłania SMS’ów. Pozwala to np. automatycznie generować wiadomość SMS do właściciela skrzynki pocztowej w przypadku dostarczenia nowej poczty do skrzynki pocztowej. Wiadomość tekstowa może zawierać temat dostarczonej poczty.

Voice (ND.Voice)

ND.VoiceMail można przyrównać do telefonicznej automatycznej sekretarki wyposażonej w bardzo zaawansowane funkcje. Przy pomocy ND.Voice można nagrać dowolną ilość wiadomości głosowych (greetings), które można następnie przypisać do konkretnych osób dzwoniących (identyfikując je po numerze telefonu). Pozwala to na pozostawienie informacji o różnej treści w zależności od osoby która ją odsłuchuje. Inną alternatywą pozostawienia wiadomości jest możliwość stworzenia wiadomości gotowych do odczytu poprzez system IBM ViaVoice-Module. Dodatkowo wszystkie przychodzące wiadomości nagrane przez system w trakcie naszej nieobecności są przysyłane do skrzynki pocztowej użytkownika w postaci wiadomości pocztowej (e-mail) z załączonym plikiem zawierającym nagraną wiadomość.

Fax Polling (ND.Pollux)

ND Pollux jest modułem faksowania na żądanie (fax-on-demand) systemu ND.Charon. W module tym tworzone są strony faksowe w postaci graficznej (statyczne strony faksowe) lub w postaci dokumentów Lotus Notes, mogące zawierać elementy przeliczalne w momencie wysłania faksu (dynamiczne strony faksowe). Każda z takich stron jest następnie przypisywana do pewnego tonowego numeru wewnętrznego (tonowe rozszerzenie numeru – extension). Klient pragnący otrzymać informacje zawarte na przygotowanych stronach faksowych (np. bieżące zestawienie cen oferowanych produktów), musi wybrać numer serwera faksowego (może to być ten sam numer, który jest zagregowany z serwerem ND.Charon – służący do odbierania faksów) i następnie tonowo wybrać numer strony, faksowej, którą chce otrzymać. W wyniku takiej operacji rozpocznie się transmisja wybranej strony faksowej na urządzenie faksowe osoby dzwoniącej. Jeśli osoba dzwoniąca nie zna numeru wewnętrznego przypisanego do żądanej przez siebie strony to system może automatycznie przesłać zestawienia dostępnych numerów (wraz z odpowiadającą im treścią) w przypadku wybrania niepoprawnego numeru wewnętrznego. Dokumenty faksowe są przetrzymywane w bazie Lotus Notes co pozwala na ich szybkie wybieranie oraz udostępnianie klientom oraz prostotę zarządzania i konfiguracji.

Import Interface (ND.Hermes)

Dodatkowy moduł ND.Hermes pozwala na automatyczną konwersję dowolnego źródła danych zewnętrznych z formatu ASCII lub PCL do postaci wiadomości pocztowej e-mail. Stworzona wiadomość może zawierać przekonwertowany tekst oraz dodatkowo załączniki plików źródłowych. Tak skomponowaną pocztę można wysłać przy pomocy systemu pocztowego Lotus Notes/Domino, Internetu lub serwera faksowego ND.Charon. Funkcja tego modułu pozwala na automatyzacje dystrybucji informacji generowanych z zewnętrznych (w stosunku do Lotus Notes) systemów. Można w ten sposób dystrybuować informacje dotyczącą bieżących cen na oferowane produkty do odbiorców (przy pomocy Internetu lub Faksu) lub automatyzować raportowanie pewnych systemów informatycznych, zamieniając log z ich pracy na e-mail dostarczany do adminiastratora systemu.

ND.SAP-FaxConnector

ND.SAP-FaxConnector zapewnia ciągłą komunikację pomiędzy systemem SAP R/3 a serwerem Lotus Domino Serwer. Ten moduł pozwala na wysyłanie oraz odbieranie faksów z systemu SAP.

ISTOTNE CECHY PRODUKTU
 • Prosty sposób adresowania, z wykorzystaniem książek adresowych lub bezpośredniego podania numeru w polu adresowym.
 • Opóźnienie wysyłania faksów oraz SMS’ów (wysyłanie w taryfie ulgowej)
 • Wysyłanie faksów bezpośrednio z aplikacji Windows z wykorzystaniem ND.FaxPrinter – aplikacji rejestrowanej jako sterownik drukarki w środowisku Windows.
 • Elastyczny sposób projektowania szablonów faksowych, stron tytułowych faksów, nagłówków oraz stopek dokumentów.
 • Możliwość seryjnej wysyłki faksów.
 • Automatyczne przekierowanie faksów przychodzących.
 • Automatyczne drukowanie przychodzących faksów w zależności od nadawcy, odbiorcy lub numeru portu z którego został faks odebrany.
 • Automatyczna konwersja załączników. Pozwala na automatycznie przetworzenie załączonych plików do postaci graficznej faksu oraz ich wysłanie jako faks. W sposób ten można automatycznie konwertować np. dokumenty MS Word czy też PDF Acrobat Reader.
 • Faksowanie na życzenie z wykorzystaniem modułu ND.Pollux
 • Szczegółowy raport wysłanych oraz odebranych faksów oraz log z transmisji.
 • Least-Cost-Routing pozwalający na ograniczenie kosztów związanych z wysyłaniem faksów. System pozwala na raportowanie kosztów związanych z przekierowywaniem wysłania faksów, co umożliwia rozliczanie kosztów wysłanych faksów pomiędzy poszczególnymi podmiotami tej samej organizacji.
 • Kontrolowany dostęp do baz zawierających log systemu faksowego oraz baz zawierających historię wysłanych faksów.
 • Połączenie do systemu SAP z wykorzystaniem modułu SAPConnector.
 • Konwersja ze standardu ASCII oraz PCL z wykorzystaniem modułu ND.Hermes
 • Moduł do wysyłania SMS’ów.
 • Moduł do elektronicznej obsługi wiadomości głosowych (Voice Mail)

LISTA REFERENCYJNA:
Do chwili obecnej zostało wdrożone ponad 2 000 instalacji serwera faksowego, poniżej zawarta została skrócona lista największych wdrożeń tego systemu.
 • ABB, Mannheim, Butzbach, Baden, Stockholm
 • Allianz, Wien
 • Austria Collegialität, Wien
 • Bayerische Beamten Versicherung, München
 • BB-Data, Berlin
 • BMW Bank, München
 • Bull AG, Wien
 • PWC, Zürich, Basel
 • DAF, Wien
 • Daimler Chrysler Aerospace, München
 • Dekra Akademie, Stuttgart
 • Deutsche See, Bremerhaven
 • Elsa AG, Aachen
 • Fels-Werke, Goslar
 • Ferrero, Frankfurt
 • Fresenius, Bad Homburg
 • Fiducia AG, Karlsruhe, Kassel
 • Heraklit AG, Fürnitz
 • Hypercope, Aachen
 • Iberia, Frankfurt
 • IBM, Mailand
 • IVV, Braunschweig
 • Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen, Hannover
 • Lafarge-Zement, München
 • Langnese-Iglo, Hamburg
 • Metallgesellschaft, Frankfurt/Main
 • Nukem, Alzenau
 • Raiffeisenbanken Österreich, in allen osteuropäischen Ländern
 • RBG, München
 • Schwabengarage, Stuttgart
 • Schuricht, Bremen
 • Siemens, Paderborn
 • Sihl Zürcher Papierfabrik, Zürich, Düren, London
 • Sony Computer Entertainment, Wien
 • Unilever, Bremen
 • UNIPART, Oxford
 • Wiener Messe, Wien

WYMAGANIA SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE:
ND.Charon do swoje pracy wymaga serwera Lotus Domino uruchomionego w środowisku:
Windows NT, Windows 2000, Linux, Sun Solaris

ND.FaxPrinter – pozwalający na wysyłanie faksów z aplikacji zarejestrowanych w systemie Windows, wymaga do swojej pracy klienta Lotus Notes oraz systemu Windows.
Nasze Produkty
Centrum Dokumentów
Centrum Kontaktów
Centrum Projektów
Centrum Jakości
Centrum Farmaceutyczne
Serwer faksowy
Aplikacje wspomagające pracę firmy
Centrum HTML
Obieg faktur
Centrum Pomocy
Centrum Handlowe
Centrum Szkoleń
Centrum szkoleniowe


Emails
Fundacja24/7PolishStreetPolishStreetHOPE: Wrocław24Google Katalog stron A1A2A3A4A5B1B10B11B12B13B14B15B2B3B4B5B6B7B8B9C1C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C2C20C21C22C23C24C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D3D4D5D6D7D8E1E2G1G2G3G4G5H1H2H3I1I2I3J1J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J2J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29J3J30J31J32J33J34J35J36J37J4J5J6J7J8J9K1K2K3K4K5K6K7K8L1L2Ł1M1M2M3M4M5M6N1N10N11N12N13N14N15N16N17N18N2N3N4N5N6N7N8N9O1O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O2O20O3O4O5O6O7O8O9P1P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P2P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P3P30P4P5P6P7P8P9R1R2R3R4R5S1S2S23S3S4S5S6S7S8S9Ś1Ś10Ś11Ś12Ś2Ś3Ś4Ś5Ś6Ś7Ś8Ś9T1T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T2T20T21T22T23T3T4T5T6T7T8T9U1U2U3U4U5W1W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W2W20W21W3W4W5W6W7W8W9Z1Z10Z11Z12Z13Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9 NT00000AAENT00000AB2NT00000AD2NT00000AFANT00000B02NT00000B0ENT00000B26NT00000B2ENT00000B52NT00000B82NT00000B8ENT00000B92NT00000BA6NT00000BB2NT00000BB6NT00000BC6NT00000BDANT00000BE2NT00000BEENT00000BF6NT00000BFENT00000C02NT00000C0ANT00000C12NT00000C1ANT00000C2ENT00000C42NT00000C5ANT00000C7ANT00000C82NT00000CA6NT00000CAENT00000CB2NT00000CB6NT00000CC6NT00000CCANT00000CDENT00000CEANT00000CF2NT00000D02NT00000D0ENT00000D36NT00000D4ENT00000D56NT00000D6ANT00000D7ENT00000D82NT00000D8ENT00000DAANT00000DD2NT00000DEENT00000E02NT00000E22NT00000E2ANT00000E42NT00000E62NT00000E72NT00000E86NT00000E9ENT00000EA2NT00000EB2NT00000EBENT00000ED6NT00000EEANT00000EF6NT00000EFENT00000F0ANT00000F1ENT00000F32NT00000F3ENT00000F56NT00000F6ANT00000F72NT00000F7ANT00000F86NT00000F8ANT00000F9ENT00000FA2NT00000FAANT00000FBENT00000FC2NT00000FDENT00000FF6NT00000FFANT00001012NT0000102ANT00001036NT00001046NT0000104ANT00001056NT0000107ANT00001092NT0000109ANT000010AENT000010B6NT000010D6NT000010F2NT000010FENT0000110ANT0000110ENT0000112ENT00001162NT0000116ANT00001186NT0000118ANT00001196NT000011B2NT000011D2NT000011DENT00001202NT0000120ANT0000120ENT0000121ANT00001246NT0000124ANT00001252NT00001266NT0000126ENT0000127ENT00001282NT0000128ANT000012A6NT000012C6NT000012DENT00001302NT0000133ENT00001362NT00001366NT00001392NT00001396NT0000139ANT000013A6NT000013DANT000013E2NT000013EENT000013FENT00001406NT0000140ENT00001436NT0000143ENT00001442NT00001462NT00001466NT00001472NT0000148ENT000014C2NT000014C6NT000014CENT000014D2NT00001502NT00001506NT0000150ENT00001516NT0000152ENT00001532NT0000153ENT0000154ENT00001552NT0000159ANT000015A6NT000015B2NT000015BANT000015C6NT000015CENT000015DENT000015E2NT0000160ENT00001612NT00001616NT0000161ANT0000161ENT00001622NT0000162ANT0000166ANT0000166ENT00001672NT0000167ANT0000167ENT00001682NT00001686NT0000168ANT0000168ENT00001692NT0000169ANT0000169ENT000016A2NT0000170ANT00001746NT0000174ENT00001756NT0000175ENT00001766NT0000176ANT00001772NT0000177ANT00001782NT0000178ANT00001792NT00001796NT0000179ANT0000179ENT000017A2NT000017A6NT000017AENT000017B6NT000017C2NT000017C6NT000017D2NT000017D6NT000017DANT000017DENT000017E2NT000017E6NT000017EENT000017F6NT000017FANT000017FENT00001802NT00001806NT0000180ANT0000180ENT00001812NT00001816NT0000181ANT0000181ENT00001826NT00001842NT00001846NT0000184ANT0000184ENT00001852NT0000185ANT0000185ENT00001862NT00001866NT00001876NT0000187ANT0000187ENT00001886NT0000188ANT00001892NT00001896NT0000189ANT0000189ENT000018A2NT000018A6NT000018AANT000018AENT000018B2NT000018BANT000018BENT000018C2NT000018C6NT000018CANT000018CENT000018D2NT000020CANT000020CENT000020D2NT000020D6NT000020DANT000020DENT000020E2NT000020E6NT000020EANT000020EENT000020F2NT000020F6NT000020FANT000020FENT00002102NT0000210ANT0000210ENT0000211ANT0000211ENT0000212ANT0000212ENT00002132NT00002136NT0000213ANT00002146NT00002152NT00002156NT0000215ANT0000215ENT00002166NT00002172NT00002176NT0000217ANT0000217ENT00002182NT00002186NT00002192NT0000219ENT000021A2NT000021A6NT000021AANT000021AENT000021B2NT000021BANT000021BENT000021C2NT000021C6NT000021CANT000021CENT000021D2NT000021D6NT000021DANT000021DENT000021E2NT000021E6NT000021EANT000021EENT000021F2NT000021F6NT000021FENT00002202NT00002206NT0000220ENT00002242NT00002246NT0000224ANT0000224ENT00002252NT00002256NT0000225ANT00002266NT0000226ANT0000226ENT00002272NT00002276NT0000227E NT000040C6NT000040F2NT000040FENT000041CENT00004272NT00004276NT000043F2NT00005272NT0000528ENT000054C6NT00005732NT000057BANT0000C942NT0000FF72NT000633FANT000EDA2ANT000EDACENT000EDAD2NT000EDAD6NT000EDADANT000EDAE2NT000EDAF2NT000EDAFANT000EE306NT000EE326NT000EE32ENT000EE34ENT000EE3C2NT000EE452NT000EE456NT000EE48ANT000EE4C6NT000EE4FENT000EE50ANT000EE51ENT000EE52ANT000EE52ENT000EE55ANT000EE57ANT000EE57E NT000084AANT0000B886NT0000CA12NT0000CC62NT0000D52ANT0000D99ANT0000DDA2NT0000DFAANT0000E20ANT0000E8EENT0000EEB6NT0000F92ANT000252BANT00091BB2NT001FBD5ENT0021699ANT0021947ENT0021F842NT00220B3ANT002238FENT00228BC6 NT00000E82NT00000F7ENT00000FA6NT00000FB2NT00000FC2NT00000FCENT000012E2NT00001302NT00001526NT000017A6NT00001AF6NT00001B0ENT00001B1ENT00001BCANT00001BFANT00001D42NT00001D9ANT00001EBENT00001EEENT00002212NT000023FANT00002426NT00002432NT000026A2NT000026BENT000031BANT000033A2NT000033A6NT000033BENT00003496NT0000378ANT00003CF6NT00003CFANT00003CFENT00003D4ENT00003DF2NT00003F9ENT000041F2NT000042DANT000045FANT000046EANT000046F2NT000047BANT0000489ENT0000498ANT00004A1ANT00004B6ENT00004C62NT00004D16NT00004D52NT00004E6ANT00004F9ANT00005112NT0000516ANT000051F6NT00005402NT0000565ANT0000577ANT000057EENT00005A9ENT00005CDANT000060AENT0000665ENT00006662NT00006666NT0000669ANT00006762NT0000703ENT00007056NT000071AENT000071DANT000074A2NT00007732NT0000798ENT00007C66NT00007C96NT00007DFENT00007E0ENT00008136NT000081E2NT000081EANT0000840ENT00008522NT0000869ENT000088C2NT00008A2ENT00008AC6NT00008B02NT00008B46NT00008C1ENT00008C92NT00008D26NT00008E1ENT00008E6ANT00008E9ENT00008ECENT00008F5ANT000090FENT00009162NT00009222NT00009266NT0000933ANT000093CENT0000CDBANT0000CDC6NT0016C4CANT00213A26NT00239AEENT0026AC2ANT002A6836NT002AF7C6NT002BADEA NT0003C44ANT0003C45ANT0003C45ENT0003C462NT0003C472NT0003C4BENT0003C4E6NT0003C4EENT0003C4F2NT0003C4F6NT0003C4FENT0003C50ANT0003C50ENT0003C51ENT0003C522NT0003C52ANT0003C6A2NT0003C6BANT0003C6C2NT0003C6CANT0003C6D2NT0003C6D6NT0003C846NT0003C84ENT0003C852NT0003C856NT0003C876NT0003C87ENT0003C88ANT0003C892NT0003C89ANT0003C8A2NT0003C9DANT0003CA7ENT0003CAC6NT0003CBF2NT0003CC3ANT0003D3F2NT0003DB12NT0003DBBENT0003E25ENT0005807ANT000580B6NT00058122NT00058142NT00058176NT0005819ENT000581AANT0005D9EANT00065F1ENT00065F26NT00065F3ENT00068876NT0006889ENT0006C552NT0006C592NT0006C596NT0006C59ANT0006C59ENT0006C5A2NT0006C5A6NT0006C5AANT0006C5AENT0006C5B2NT0006C5B6NT0006C64ENT0006C652NT0006C656NT0006C65ANT0006C65ENT0006C702NT0006C706NT0006C70ANT0006C70ENT0006C712NT0006C722NT0006C7FANT0006C7FENT0006C802NT0006C806NT0006C80ANT0006C80ENT0006C812NT0006C85ANT0006C85ENT0006C862NT0006C866NT0006C86ANT0006DF4ENT0006DF52NT0006DF56NT0006DF5ANT0006DF5ENT00071892NT00091C92NT0009334ENT0009606ENT0009AF32NT0010036ANT0011414ENT0011419ANT0011419ENT001141A2NT001141A6NT001141AANT001141AENT001141B2NT001141B6NT001141BANT001141BENT001141C2NT001141C6NT001141CANT001141CENT001141D2NT001141D6NT001141DANT001141DENT001141E2NT0011424ENT00114252NT00114256NT001144A6NT001144AANT001144AENT001144B2NT001144B6NT001144BA NT00000902NT00000906NT0000090ANT00000912NT00000916NT0000091ANT0000095ENT00000962NT00000966NT0000096ANT0000096ENT00000972NT00000976NT0000097ANT0000097ENT00000982NT00000986NT0000098ANT00000992NT000009E2NT000009E6NT000009EANT000009F2NT000009F6NT000009FANT000009FENT00000A02NT00000A7ENT00000ACENT00000B06NT00000B22NT00000B2ENT00000B42NT00000B52NT00000B72NT00000B86NT00000D76NT00000D82NT00000D96NT00000D9ANT00000D9ENT00000DA2NT00000DA6NT00000DAANT00000DAENT00000DB2NT00000DB6NT00000DBANT00000DBENT00000DC2NT00000DC6NT00000DCANT00000DCENT00000DD2NT00000DD6NT00000DDANT00000DDENT00000DE2NT00000DE6NT00000DEANT00000DEENT00000E22NT00000E26NT00000E2ANT00000E2ENT00000EEENT00000EF2NT00000EFANT00000F0ENT00000F32NT00000F7ENT00000F9ANT00000FFANT00000FFENT00001002NT0000101ANT0000103ENT00001092NT00001096