Domino Workflow - efektywne zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi. Architektura (część II)

Katarzyna OlszewskaOpisując Domino Workflow (część I) skupiliśmy się na korzyściach, jakie wynikają z zastosowania technologii Lotus Domino Workflow. Tym razem bliżej zapoznamy się z samym oprogramowaniem.

Domino Workflow jest samodzielnym produktem pracującym na bazie Domino, który dzięki budowie bazującej na usługach już dostarczanych przez Domino korzysta z całej infrastruktury Notes. Zapewnia efektywne zarządzanie procesami biznesowymi poprzez ich monitorowanie i rozwój. Umożliwiając wspólną pracę programistów, ostatecznych użytkowników i analizatorów procesu nad aplikacją, sprzyja spójności ciągu działań składających się na proces, eliminując tym samym wszelkie ewentualne niedoskonałości. Domino wspiera programistów Lotus Notes w tworzeniu workflow w obrębie baz danych Notes dostępnych poprzez Web lub Lotus Notes.


Podstawowe korzyści użytkowania Domino Workflow, bezpośrednio związane z charakterem oprogramowania

KORZYŚĆ

CHARAKTERYSTYKA

ścisła integracja z infrastrukturą i środowiskiem Domino/Notes

Domino Workflow został zbudowany przy użyciu usług już dostarczanych przez Domino i wykorzystuje wszystkie jego zalety, tj. bezpieczeństwo, routing wiadomości, replikacje oraz pozostałe usługi związane z pracą grupową

integracja z Domino.Doc

Domino.doc i Domino Workflow są ściśle ze sobą powiązane; możesz połączyć możliwości Domino.doc zarządzania cyklem życia dokumentów z możliwościami Domino Workflow do projektowania i zarządzania systemami obiegu pracy do wyznaczania trasy tych dokumentów i pracy w twojej firmie;

intuicyjny interfejs

pozwala na szybkie dokonywanie modyfikacji procesów poprzez wizualną reprezentację każdego kroku procesu i wprowadzanie zmian przez wskazanie
i kliknięcie,

standaryzacja procesów workflow

ogromną korzyścią jest to, że wszystkie aplikacje workflow są projektowane
i budowane w ten sam sposób, umożliwiając tym samym modyfikację istniejącego procesu do zdefiniowania i wprowadzenia nowego

baza informacji

możliwość zbierania informacji dotyczących procesów biznesowych
w jednolity sposób i analiza tych danych wg aplikacji, organizacji, procesów
i położenia.

niższe koszty prawa własności

bogato rozwinięte środowisko pracy pozwala na projektowanie rozwiązań workflow bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ekspertyzami programowania; oszczędzasz czas przez przechowywanie i ponowne użycie komponentów workflow


Domino Workflow składa się z trzech podstawowych komponentów oraz korzysta z czterech głównych i dwóch opcjonalnych baz danych.


KOMPONENTY

ARCHITECT stanowi oddzielną aplikację Win32, dostarcza graficzny interfejs, który umożliwia projektantom wizualne projektowanie i zarządzanie procesami workflow (łączenie poszczególnych działań w logiczny ciąg, przypisywanie właściwości każdemu działaniu
ARCHITEKTURA DOMINO WORKFLOW

Rys 1 architektura :-)

– jaka jest zawartość, kto jest odpowiedzialny za wykonanie). Jego całkowita intuicyjność, umożliwia ludziom nie posiadającym umiejętności programowania na uczestniczenie
w projektowaniu procesu. Architect odwołuje się do tzw. Repozytorium (The Design Repository database) po definicję procesu (process definition), ustawienie działań (activity settings) i określenie użytkowników.


ENGINE to jądro systemu workflow. To właśnie on przechowuje i ocenia logikę procesu, katalogi organizacji i zadania działania. Jest zdolny do interpretacji elementów Notes takich jak: subformy, agenci, okna, widoki oraz interpretuje procesy zdefiniowane w Architect. Do podstawowych baz danych, których używa należą bazy: Definiowania Procesu, Organizacyjna i Aplikacji (The Process Definition, Application and Organization databases). Opcjonalnie może również użyć baz danych: Archiwum (Archive) oraz Audit Trail.


VIEWER (program Windows) jest narzędziem wykorzystywanym przez ostatecznych użytkowników do podglądu graficznej prezentacji projektowanych procesów i bieżących zadań, łącznie ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych kroków każdego procesu. Stanowi oddzielny plik, który czyta Application database, aby zilustrować ostatecznemu użytkownikowi zależności oraz sposób, w jaki zadanie dociera do niego lub gdzie znajduje się dokument w procesie workflow. Pośrednim celem używania Viewera jest wzrost świadomości użytkowników odnośnie procesów i działań organizacji, w których uczestniczą.


Jeszcze raz Engine...

Podstawową zaletą i przewagą Domino Workflow nad innymi aplikacjami dotyczącymi obiegu pracy jest jego architektura, a konkretnie budowa Engine. Punktem wyjścia do jego konstrukcji był model ortogonalny (wykorzystywany m.in. do analizy sygnałów złożonych). Dzięki podziale na niezależne płaszczyzny elementarne, można w nim dokonywać zmiany procesów w jednej płaszczyźnie bez naruszania pozostałych, znajdujących się w innych płaszczyznach. Ponieważ zmiany w firmach na różnych poziomach i w różnych przekrojach są już zjawiskiem stałym, wykorzystanie powyższego modelu do analizy pracy firmy okazało się być tym, czego do tej pory brakowało. Mianowicie, wydzielenie trzech wymiarów aplikacji workflow pozwala na elastyczne dokonywanie zmian w danym obszarze bez oddziaływania na pozostałe. Wyeliminowało to tym samym konieczność powtórnego projektowania w przypadku zmian.

Trzy podstawowe wymiary aplikacji workflow:

Logika procesu biznesowego obejmuje działania (activities) składające się na proces, sposoby ustalania ich kolejności (sekwencje), odpowiedzialność i reguły biznesowe. Wymiar ten wydzielony jest ze:
    • Struktury organizacyjnej, która obejmuje ludzi, hierarchie, struktury formy, role konstytuujące model organizacyjny. Wymiar ten wydzielony jest z :
    • Obiektów informacyjnych, do których należą aplikacje i dokumenty, z którymi uczestnicy workflow są w interakcji i w których znajdują działania workflow, nad którymi mają pracować.


Poprzez wydzielenie tych trzech wymiarów tak, jak to tylko możliwe, można dokonać zmiany w modelu organizacyjnym (np. zmiana zatrudnionej osoby) bez oddziaływania na logikę procesu biznesowego lub interfejs aplikacji. Podobnie niezależne zmiany mogą być dokonane w obszarze logiki procesu biznesowego ( np. zmiana w regułach lub w działaniach) bez oddziaływania na model organizacyjny lub interfejs aplikacji.

BAZY DANYCH

Domino Workflow korzysta z czterech głównych baz - The Process Definition, Application, Organization oraz Design Repository databases - i dwóch opcjonalnych baz danych, tj. Archive i Audit Trail. Są one, w pewnym sensie, przypisane poszczególnym komponentom tworzącym architekturę Domino Workflow.


Application database – baza danych Notes zawierająca zadania łącznie z binderem (wirtualny „pojemnik” na dokumenty przesyłane w trakcie wykonywania zadania z jednego działania do drugiego) i dokumentami koniecznymi do ukończenia zadania, jak również informacje o statusie działań i deadlines. Baza ta zawiera również formy i okna zdefiniowane do przedstawienia uczestnikom workflow informacji o zadaniach. Okna i formy mogą być kastomizowane, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby konkretnej organizacji. Istnieje możliwość posiadania więcej niż jednej bazy danych aplikacji zależnie od celu (np. odrębna baza na zakupy, raporty techniczne, wydatki charytatywne, obsługę klienta itp.).
    • interfejs dla uczestników, gdzie wchodzą w interakcję z systemem workflow, znajdują swoje zadania i kroki procesu

Organization database – baza danych Notes zawierająca informacje o strukturze organizacji związanej z Workflow. Podstawowy „szkielet” obejmuje jednostki organizacyjne, czyli ludzi, działy, grupy robocze, role oraz formuły odzwierciedlające powiązania między nimi (np. hierarchia). Baza ta może również zawierać informacje o zasobach potrzebnych do pracy nad zadaniami, takie jak Domino Workflow Viewer .

Process Definition database – baza danych Lotus Notes, która przechowuje wszystkie właściwości procesu i elementy workflow to jest: kroki procesu, uczestników, sekwencje i reguły biznesowe, warunki routingu itp. W momencie uznania i rozpoczęcia pracy nad działaniem przez uczestnika workflow, ma on pośredni dostęp do tej bazy poprzez Application database (zazwyczaj nie ma do niej bezpośredniego dostępu).

Design Repository database – baza danych Notes przechowująca procesy, elementy oraz związane z nimi formuły. Jest dostępna przez Domino Workflow Architect jako źródło elementów projektowanego procesu, które mogą być ponownie użyte przy tworzeniu nowego. W połączeniu z Organization Directory database tworzy część Workflow Business Object Library (obszar w Domino Workflow Architect, który zapewnia dostęp do wszystkich projektowanych elementów w Design Repository database oraz dostęp do Organization Directory database – czyli szybki dostęp do elementów ponownego użytku, jako cegiełek w tworzeniu nowego procesu). Nie można w niej dokonywać zmian manualnie, gdyż zawiera zakodowane informacje używane wewnętrznie przez Domino Workflow Architect.

Audit Trail database – opcjonalna baza danych Notes, która przechowuje działania podjęte w trakcie wykonywania zadania. Zazwyczaj zakładana jest razem z Domino Workflow jako automatyczna baza typu mail-in. Uczestnicy workflow nie potrzebują mieć do niej bezpośredniego dostępu.


Archive database – opcjonalna baza danych Notes zapewniająca administratorom odpowiednie miejsce do przeglądu informacji i statystyk dotyczących ukończonych zadań. Ich archiwizacja jest zazwyczaj automatyczna, w związku z czym uczestnicy workflow nie potrzebują do niej bezpośredniego dostępu.


Powyższy, krótki opis aplikacji Domino Workflow zawiera oczywiście tylko ogólną ideę funkcjonowania tego narzędzia, ale wystarczająco dobrze ją obrazuje. Wynika z tego następująca konkluzja: w praktyce automatyzacja procesów biznesowych znacząco przyspiesza zmiany - pozwala na wydajną adaptację na zmieniającym się rynku, w zmieniającej się organizacji, ze zmieniającymi się procesami przez szybkie odpowiedzi małym kosztem.


Emails
Fundacja24/7PolishStreetPolishStreetHOPE: Wrocław24Google Katalog stron A1A2A3A4A5B1B10B11B12B13B14B15B2B3B4B5B6B7B8B9C1C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C2C20C21C22C23C24C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D3D4D5D6D7D8E1E2G1G2G3G4G5H1H2H3I1I2I3J1J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J2J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29J3J30J31J32J33J34J35J36J37J4J5J6J7J8J9K1K2K3K4K5K6K7K8L1L2Ł1M1M2M3M4M5M6N1N10N11N12N13N14N15N16N17N18N2N3N4N5N6N7N8N9O1O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O2O20O3O4O5O6O7O8O9P1P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P2P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P3P30P4P5P6P7P8P9R1R2R3R4R5S1S2S23S3S4S5S6S7S8S9Ś1Ś10Ś11Ś12Ś2Ś3Ś4Ś5Ś6Ś7Ś8Ś9T1T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T2T20T21T22T23T3T4T5T6T7T8T9U1U2U3U4U5W1W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W2W20W21W3W4W5W6W7W8W9Z1Z10Z11Z12Z13Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9 NT00000AAENT00000AB2NT00000AD2NT00000AFANT00000B02NT00000B0ENT00000B26NT00000B2ENT00000B52NT00000B82NT00000B8ENT00000B92NT00000BA6NT00000BB2NT00000BB6NT00000BC6NT00000BDANT00000BE2NT00000BEENT00000BF6NT00000BFENT00000C02NT00000C0ANT00000C12NT00000C1ANT00000C2ENT00000C42NT00000C5ANT00000C7ANT00000C82NT00000CA6NT00000CAENT00000CB2NT00000CB6NT00000CC6NT00000CCANT00000CDENT00000CEANT00000CF2NT00000D02NT00000D0ENT00000D36NT00000D4ENT00000D56NT00000D6ANT00000D7ENT00000D82NT00000D8ENT00000DAANT00000DD2NT00000DEENT00000E02NT00000E22NT00000E2ANT00000E42NT00000E62NT00000E72NT00000E86NT00000E9ENT00000EA2NT00000EB2NT00000EBENT00000ED6NT00000EEANT00000EF6NT00000EFENT00000F0ANT00000F1ENT00000F32NT00000F3ENT00000F56NT00000F6ANT00000F72NT00000F7ANT00000F86NT00000F8ANT00000F9ENT00000FA2NT00000FAANT00000FBENT00000FC2NT00000FDENT00000FF6NT00000FFANT00001012NT0000102ANT00001036NT00001046NT0000104ANT00001056NT0000107ANT00001092NT0000109ANT000010AENT000010B6NT000010D6NT000010F2NT000010FENT0000110ANT0000110ENT0000112ENT00001162NT0000116ANT00001186NT0000118ANT00001196NT000011B2NT000011D2NT000011DENT00001202NT0000120ANT0000120ENT0000121ANT00001246NT0000124ANT00001252NT00001266NT0000126ENT0000127ENT00001282NT0000128ANT000012A6NT000012C6NT000012DENT00001302NT0000133ENT00001362NT00001366NT00001392NT00001396NT0000139ANT000013A6NT000013DANT000013E2NT000013EENT000013FENT00001406NT0000140ENT00001436NT0000143ENT00001442NT00001462NT00001466NT00001472NT0000148ENT000014C2NT000014C6NT000014CENT000014D2NT00001502NT00001506NT0000150ENT00001516NT0000152ENT00001532NT0000153ENT0000154ENT00001552NT0000159ANT000015A6NT000015B2NT000015BANT000015C6NT000015CENT000015DENT000015E2NT0000160ENT00001612NT00001616NT0000161ANT0000161ENT00001622NT0000162ANT0000166ANT0000166ENT00001672NT0000167ANT0000167ENT00001682NT00001686NT0000168ANT0000168ENT00001692NT0000169ANT0000169ENT000016A2NT0000170ANT00001746NT0000174ENT00001756NT0000175ENT00001766NT0000176ANT00001772NT0000177ANT00001782NT0000178ANT00001792NT00001796NT0000179ANT0000179ENT000017A2NT000017A6NT000017AENT000017B6NT000017C2NT000017C6NT000017D2NT000017D6NT000017DANT000017DENT000017E2NT000017E6NT000017EENT000017F6NT000017FANT000017FENT00001802NT00001806NT0000180ANT0000180ENT00001812NT00001816NT0000181ANT0000181ENT00001826NT00001842NT00001846NT0000184ANT0000184ENT00001852NT0000185ANT0000185ENT00001862NT00001866NT00001876NT0000187ANT0000187ENT00001886NT0000188ANT00001892NT00001896NT0000189ANT0000189ENT000018A2NT000018A6NT000018AANT000018AENT000018B2NT000018BANT000018BENT000018C2NT000018C6NT000018CANT000018CENT000018D2NT000020CANT000020CENT000020D2NT000020D6NT000020DANT000020DENT000020E2NT000020E6NT000020EANT000020EENT000020F2NT000020F6NT000020FANT000020FENT00002102NT0000210ANT0000210ENT0000211ANT0000211ENT0000212ANT0000212ENT00002132NT00002136NT0000213ANT00002146NT00002152NT00002156NT0000215ANT0000215ENT00002166NT00002172NT00002176NT0000217ANT0000217ENT00002182NT00002186NT00002192NT0000219ENT000021A2NT000021A6NT000021AANT000021AENT000021B2NT000021BANT000021BENT000021C2NT000021C6NT000021CANT000021CENT000021D2NT000021D6NT000021DANT000021DENT000021E2NT000021E6NT000021EANT000021EENT000021F2NT000021F6NT000021FENT00002202NT00002206NT0000220ENT00002242NT00002246NT0000224ANT0000224ENT00002252NT00002256NT0000225ANT00002266NT0000226ANT0000226ENT00002272NT00002276NT0000227E NT000040C6NT000040F2NT000040FENT000041CENT00004272NT00004276NT000043F2NT00005272NT0000528ENT000054C6NT00005732NT000057BANT0000C942NT0000FF72NT000633FANT000EDA2ANT000EDACENT000EDAD2NT000EDAD6NT000EDADANT000EDAE2NT000EDAF2NT000EDAFANT000EE306NT000EE326NT000EE32ENT000EE34ENT000EE3C2NT000EE452NT000EE456NT000EE48ANT000EE4C6NT000EE4FENT000EE50ANT000EE51ENT000EE52ANT000EE52ENT000EE55ANT000EE57ANT000EE57E NT000084AANT0000B886NT0000CA12NT0000CC62NT0000D52ANT0000D99ANT0000DDA2NT0000DFAANT0000E20ANT0000E8EENT0000EEB6NT0000F92ANT000252BANT00091BB2NT001FBD5ENT0021699ANT0021947ENT0021F842NT00220B3ANT002238FENT00228BC6 NT00000E82NT00000F7ENT00000FA6NT00000FB2NT00000FC2NT00000FCENT000012E2NT00001302NT00001526NT000017A6NT00001AF6NT00001B0ENT00001B1ENT00001BCANT00001BFANT00001D42NT00001D9ANT00001EBENT00001EEENT00002212NT000023FANT00002426NT00002432NT000026A2NT000026BENT000031BANT000033A2NT000033A6NT000033BENT00003496NT0000378ANT00003CF6NT00003CFANT00003CFENT00003D4ENT00003DF2NT00003F9ENT000041F2NT000042DANT000045FANT000046EANT000046F2NT000047BANT0000489ENT0000498ANT00004A1ANT00004B6ENT00004C62NT00004D16NT00004D52NT00004E6ANT00004F9ANT00005112NT0000516ANT000051F6NT00005402NT0000565ANT0000577ANT000057EENT00005A9ENT00005CDANT000060AENT0000665ENT00006662NT00006666NT0000669ANT00006762NT0000703ENT00007056NT000071AENT000071DANT000074A2NT00007732NT0000798ENT00007C66NT00007C96NT00007DFENT00007E0ENT00008136NT000081E2NT000081EANT0000840ENT00008522NT0000869ENT000088C2NT00008A2ENT00008AC6NT00008B02NT00008B46NT00008C1ENT00008C92NT00008D26NT00008E1ENT00008E6ANT00008E9ENT00008ECENT00008F5ANT000090FENT00009162NT00009222NT00009266NT0000933ANT000093CENT0000CDBANT0000CDC6NT0016C4CANT00213A26NT00239AEENT0026AC2ANT002A6836NT002AF7C6NT002BADEA NT0003C44ANT0003C45ANT0003C45ENT0003C462NT0003C472NT0003C4BENT0003C4E6NT0003C4EENT0003C4F2NT0003C4F6NT0003C4FENT0003C50ANT0003C50ENT0003C51ENT0003C522NT0003C52ANT0003C6A2NT0003C6BANT0003C6C2NT0003C6CANT0003C6D2NT0003C6D6NT0003C846NT0003C84ENT0003C852NT0003C856NT0003C876NT0003C87ENT0003C88ANT0003C892NT0003C89ANT0003C8A2NT0003C9DANT0003CA7ENT0003CAC6NT0003CBF2NT0003CC3ANT0003D3F2NT0003DB12NT0003DBBENT0003E25ENT0005807ANT000580B6NT00058122NT00058142NT00058176NT0005819ENT000581AANT0005D9EANT00065F1ENT00065F26NT00065F3ENT00068876NT0006889ENT0006C552NT0006C592NT0006C596NT0006C59ANT0006C59ENT0006C5A2NT0006C5A6NT0006C5AANT0006C5AENT0006C5B2NT0006C5B6NT0006C64ENT0006C652NT0006C656NT0006C65ANT0006C65ENT0006C702NT0006C706NT0006C70ANT0006C70ENT0006C712NT0006C722NT0006C7FANT0006C7FENT0006C802NT0006C806NT0006C80ANT0006C80ENT0006C812NT0006C85ANT0006C85ENT0006C862NT0006C866NT0006C86ANT0006DF4ENT0006DF52NT0006DF56NT0006DF5ANT0006DF5ENT00071892NT00091C92NT0009334ENT0009606ENT0009AF32NT0010036ANT0011414ENT0011419ANT0011419ENT001141A2NT001141A6NT001141AANT001141AENT001141B2NT001141B6NT001141BANT001141BENT001141C2NT001141C6NT001141CANT001141CENT001141D2NT001141D6NT001141DANT001141DENT001141E2NT0011424ENT00114252NT00114256NT001144A6NT001144AANT001144AENT001144B2NT001144B6NT001144BA NT00000902NT00000906NT0000090ANT00000912NT00000916NT0000091ANT0000095ENT00000962NT00000966NT0000096ANT0000096ENT00000972NT00000976NT0000097ANT0000097ENT00000982NT00000986NT0000098ANT00000992NT000009E2NT000009E6NT000009EANT000009F2NT000009F6NT000009FANT000009FENT00000A02NT00000A7ENT00000ACENT00000B06NT00000B22NT00000B2ENT00000B42NT00000B52NT00000B72NT00000B86NT00000D76NT00000D82NT00000D96NT00000D9ANT00000D9ENT00000DA2NT00000DA6NT00000DAANT00000DAENT00000DB2NT00000DB6NT00000DBANT00000DBENT00000DC2NT00000DC6NT00000DCANT00000DCENT00000DD2NT00000DD6NT00000DDANT00000DDENT00000DE2NT00000DE6NT00000DEANT00000DEENT00000E22NT00000E26NT00000E2ANT00000E2ENT00000EEENT00000EF2NT00000EFANT00000F0ENT00000F32NT00000F7ENT00000F9ANT00000FFANT00000FFENT00001002NT0000101ANT0000103ENT00001092NT00001096