Uprawnienia

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, posiadamy wszystkie aktualne certyfikaty firmy Lotus, które uprawniają nas do świadczenia usług w zakresie szkoleń:

  • CLP (Certified Lotus Professional) Principal Lotus Application Developer R4, R5, R6,
  • CLP (Certified Lotus Professional) Principal Lotus System Administrator R4, R5, R6,
  • CLI (Certified Lotus Instructor) R4 i R5, R6.
Miejsce szkoleń

Proponujemy szkolenia w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu.

Program szkoleń

Projektowanie aplikacji - poziom 1 w wersji R4, R5, R6: (3 dni)

  1. projektowanie formularzy i pól,
  2. proste funkcje,
  3. projektowanie widoków,
  4. projektowanie nawigatorów,
  5. podformularze i pola wspólne,
  6. bezpieczeństwo danych.
Projektowanie aplikacji - poziom 2 w wersji R4, R5, R6: (3 dni)
  1. używanie zaawansowanych funkcji,
  2. projektowanie różnego typu agentów,
  3. podstawowe wiadomości o obiegu dokumentów,
  4. zaawansowane elementy formularzy,
  5. budowanie hierarchicznych widoków,
  6. używanie zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa.

Projektowanie aplikacji dla WEB w wersji R4, R5, R6: (2 dni)

  1. projektowanie formularzy ogólnego przeznaczenia,
  2. projektowanie formularzy dedykowanych,
  3. umieszczanie podformularzy obliczanych,
  4. projektowanie dedykowanych widoków,
  5. używanie specjalnych pól,
  6. używanie etykiet HTML,
  7. wykorzystywanie języka JavaScript.

Administracja Lotus Notes – poziom 1 w wersji R4, R5, R6: (3 dni)

  1. topologia sytemu Lotus Notes/Domino,
  2. podstawowe pojęcia związane z systemem : serwer, klient, certyfikat, plik ID, sieć serwerów Lotus Domino, Książka adresowa,
  3. poczta – jej konfiguracja oraz zasady działania,
  4. bezpieczeństwo – poziomy bezpieczeństwa dostępne w systemie,
  5. standardy bezpieczeństwa oraz sposoby ich konfiguracji,
  6. mechanizmy replikacji danych oraz sposoby ich konfigurowania,
  7. instalacja oraz konfiguracja pakietu oprogramowania Lotus Domino oraz Lotus Notes – omówienie parametrów konfiguracyjnych oraz metod instalacji.

Administracja Lotus Notes – poziom 2 w wersji R4, R5, R6: (2 dni)

  1. omówienie zagadnień związanych z administracją rozbudowanych sieci serwerów Lotus Domino – administracja domenami, konfiguracje sieci korporacyjnych, bezpieczeństwo,
  2. monitorowanie pracy serwera Lotus Domino – statystyki, zdarzenia, raporty, alarmy,
  3. zagadnienia związane z łączeniem domen Lotus Notes/Domino – cross-certification,
  4. omówienie zagadnień związanych z codzienną administracją serwerami Lotus Domino.

Administracja Lotus Domino w Internecie w wersji R4, R5, R6: (2 dni)

  1. omówienie zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania internetu: TCP/IP, DNS, rozwiązywanie adresów, zabezpieczenia itp.,
  2. serwer HTTP na serwerze Domino,
  3. parametry serwera HTTP na serwerze Domino – ustawienia oraz optymalizacja parametrów,
  4. bezpieczeństwo oraz prawa dostępu do serwera Lotus Domino przez Internet,
  5. omówienie mechanizmów SSL oraz jego konfiguracji na serwerze Lotus Domino,
  6. mechanizmy wyszukiwana pełnotekstowego baz danych Lotus Notes poprzez przeglądarki internetowe – uruchamianie oraz konfiguracja.

Podstawy użytkowania systemu Lotus Notes w wersji R4, R5, R6: (2 dni)

  1. co to jest Lotus Notes,
  2. podstawowe pojęcia związane z Lotus notes: obszar roboczy, ikony baz, bazy danych, paski narzędziowe,
  3. słownictwo związane z pocztą elektroniczna: adres, adres email, internet, sieć,
  4. używanie poczty Lotus Notes — wiadomości, zakładki, odpowiedzi, poczta internetowa,
  5. używanie kalendarza Lotus Notes — spotkania, zaproszenia, zdarzenia,
  6. korzystanie z baz danych — co to jest baza, jak się ją otwiera i pracuje z nią.

Lotus Notes Help Desk w wersji R4, R5, R6: (2 dni)

  1. instalacja serwera,
  2. instalacja klienta,
  3. zarządzanie użytkownikami i grupami,
  4. podstawowe problemy i sposoby ich usuwania,
  5. naprawa i indeksowanie baz danych,
  6. reinstalacja serwera i stacji roboczej,
  7. upgrade Lotus Notes/Domino.

Używanie języka JavaScript w aplikacjach Domino w wersji R5, R6: (3 dni)

  1. struktura języka,
  2. omówienie obiektowego modelu dokumentów Lotus Notes,
  3. używanie klienta Lotus Designer do pisania skryptów JavaScript,
  4. porównanie formularza Notes do formularza Web,
  5. używanie zmiennych,
  6. pisanie warunków sprawdzających poprawność,
  7. pisanie funkcji w JavaScript,
  8. obiekty JavaScript i ich używanie.

Programowanie w języku LotusScript w wersji R4, R5, R6: (4 dni)

  1. wprowadzenie do języka LotusScript,
  2. zmienne, stałe, obiekty, deklaracje,
  3. funkcje i procedury,
  4. dostęp do dokumentów,
  5. dostęp do kolekcji dokumentów,
  6. praca z kilkoma bazami danych,
  7. pisanie agentów w LotusScript,
  8. używanie ODBC do dostępu do baz relacyjnych.


Program 1 lub 2 dniowych warsztatów z programowania i administracji:

Instalacja oraz konfiguracja serwera Lotus Domino na platformie Linux w wersji R5, R6:

  1. omówienie topologii serwera Lotus Domino pracującego w systemie Linux oraz jego współpracy z serwisami systemu Linux,
  2. zagadnienia związane z konfiguracją systemu Linux do współpracy z serwerem Domino,
  3. prezentacja instalacji oraz konfiguracji serwera Lotus Domino w środowisku Linux’a.

Używanie języka LotusScript w aplikacjach Domino:

  1. Wprowadzenie do LotusScript,
  2. Składnia języka:
   • operatory,
   • stałe i zmienne,
   • procedury i funkcje - parametry,
   • klasy i własne typy danych,
  3. Instrukcje blokowe:
   • instrukcja If... then... else,
   • instrukcja Select case...,
   • pętla For... Next,
   • pętla Do... Loop,
   • pętla While... Wend,
   • pętla Do.. Loop While,
   • pętla Do... Loop Until,
   • pętla Forall...,
   • obsługa błędów,
   • obsługa plików zewnętrznych,
  4. DOM - Domino Object Model:
   • klasy Back-end i Front-end,
   • właściwości obiektów,
   • metody obiektów,
   • definicja i przekazywanie jako parametry,
  5. Używanie LotusScript w LotusNotes:
   • zdarzenia pól i formularzy,
   • wykorzystanie parametrów zdarzeń,
   • praca z dokumentami,
   • wyszukiwanie dokumentów w widokach,
  6. Zaawansowane techniki programowania:
   • tworzenie bibliotek skryptów,
   • pisanie Agentów,
   • przeszukiwanie bazy danych,
   • praca z wieloma bazami danych,
   • współpraca z Lotus z bazami relacyjnymi - ODBC.

Współpraca Lotus Notes z relacyjnymi bazami danych: ODBC:

  1. Bazy danych:
   • opis koncepcji relacji
   • opis koncepcji hierarchicznej,
  2. ODBC:
   • opis standardu,
   • konfiguracja,
  3. DECS:
   • opis koncepcji,
   • konfiguracja,
  4. Używanie LS:DO:
   • opis modułu,
   • klasa ODBCConnection,
   • klasa ODBCQuery,
   • klasa ODBCResultSet,
  5. LC LSX:
   • opis koncepcji,
   • konfiguracja.

Projektowanie aplikacji dla WEB:
  1. Podwójna funkcjonalność aplikacji Lotus Notes.
  2. Standardowe metody projektowania aplikacji:
   • strony,
   • struktury,
   • zasoby,
   • ramki,
   • formularze i widoki.
  3. Dodatkowe elementy dedykowane dla WEB:
   • applety wbudowane w Domino,
   • elementy dedykowane dla Notes i Web,
   • dodatkowe elementy dla podniesienia efektywności w WEB,
   • pola i formularze z serii $$.
  4. Projektowanie zaawansowanych stron:
   • agenci WebQueryOpen, i WebQuerySave,
   • tworzenie serwletów w LotusScript.
  5. Używanie języka HTML :
   • składnia języka HTML,
   • wkładanie HTML do dokumentów Lotus Notes,
   • tworzenie stron mieszanych z wykorzystaniem HTML i mechanizmów Notes.
  6. Używanie języka JavaScript:
   • definicja DOM,
   • definicje klas,
   • semantyka języka,
   • wykorzystanie zdarzeń specyficznych dla WEB,
   • zaawansowane metody wymiany informacji pomiędzy oknami.

Projektowanie aplikacji typu Workflow w Domino Designer:

  1. Omówienie zagadnienia obiegu:
   • podstawowe pojęcia,
   • modele obiegu,
   • typy obiegu informacji,
  2. Mechanizmy obiegu dostępne w Lotus Domino:
   • review cycle,
   • approval cycle,
  3. Wykorzystanie gotowych szablonów do budowania aplikacji obiegu:
   • szablon document library,
   • szablon approval cycle,
  4. Zaprojektowanie podformularza sterującego logiką obiegu.

Wykorzystanie modelu COM w aplikacjach Domino:

  1. Wprowadzenie do modelu COM:
   • informacje ogólne,
   • czym jest COM,
   • OLE a COM - porównanie,
  2. Składnia języka VBA:
   • środowisko pracy,
   • operatory, stałe i zmienne,
   • procedury i funkcje - parametry,
   • pętle i instrukcje grupowe,
   • różnice pomiędzy VBA a LotusScript,
   • gdzie znaleźć pomoc,
  3. Integracja z Microsoft Word:
   • Word Object Model,
   • jak używać COM do połączenia z Word'em,
   • tworzenie dokumentów,
   • manipulacja dokumentami,
  4. Integracja z Microsoft Excel:
   • Excel Object Model,
   • jak używać COM do połączenia z Excel'em,
   • tworzenie skoroszytów,
   • tworzenie arkuszy,
   • manipulacja arkuszami,
   • tworzenie wykresów,
  5. Integracja z Microsoft PowerPoint:
   • PowerPoint Object Model,
   • jak używać COM do połączenia z PowerPoint'em,
   • tworzenie prezentacji,
   • manipulacja prezentacjami,
  6. Integracja z Microsoft Graph:
   • Graph Object Model,
   • jak używać COM do połączenia z Graph'em,
   • tworzenie wykresów.

Co nowego w R6:

  1. Nowości w kliencie:
   • instalacja,
   • zmiany w GUI - Notes,
   • zmiany w GUI - Designer,
   • narzędzia programisty,
  2. Nowości w programowaniu:
   • bazy danych,
   • elementy projektowe bazy danych,
   • zmiany w widokach,
   • zmiany w formularzach i w polach,
   • zmiany w przyciskach akcji,
   • zmiany w stronach,
   • zmiany w ramkach,
  3. Programowanie - Język @Formuł:
   • zmiany w składni,
   • zmiany w listach,
   • nowe @funkcje,
   • nowe @komendy,
   • pętle,
  4. Programowanie - XML:
   • opis narzędzia,
  5. Programowanie - LotusScript:
   • nowe typy danych,
   • zgodność z VB,
   • zmiany w zdarzeniach,
   • nowe klasy,
   • zmiany w klasach,
  6. Programowanie - WEB:
   • arkusze CCS,
   • pliki HTML,
   • budowanie stron,
  7. Programowanie - konektory:
   • podłączenie do baz relacyjnych,
  8. Inne zmiany:
   • ukrywanie elmentów,
   • tabele,
   • ramki.

Podstawy projektowania aplikacji w Lotus Designer:

  1. Wprowadzenie do Lotus Notes/Domino - koncepcje, pojęcia:
   • baza danych,
   • szablon bazy danych,
   • aplikacja,
   • dokument i pola,
   • różnice pomiędzy bazami relacyjnymi a bazami Lotus Notes.
  2. Tworzenie i wykorzystanie stron:
   • tekst,
   • grafika,
   • tabele.
  3. Tworzenie i przechowywanie danych:
   • dokumenty,
   • formularze,
   • pola.
  4. Tworzenie widoków:
   • selekcja dokumentów,
   • kolumny,
   • kategorie,
   • widoki osadzone.
  5. Język formuł:
   • polecenia
   • operatory,
   • funkcje,
   • komendy,
  6. Automatyzacja czynności:
   • agenci,
   • przyciski akcji.
  7. Elementy ułatwiające nawigację w aplikacjach:
   • struktury,
   • ramki.

Przygotowanie własnego serwisu WWW w oparciu o Domino:


  Dzień 1 - administracja:
  1. Konfiguracja serwera WWW w środowisku Lotus Domino:
   • w momencie konfiguracja serwera Lotus Domino,
   • po konfiguracji serwera Lotus Domino (uruchomienie zadania HTTP),
  2. Omówienie zabezpieczeń i praw dostępu:
   • rodzaje autoryzacji użytkownika na serwerze WWW,
  3. Zabezpieczenie dostępu do stron w formacie HTML,
  4. Zabezpieczanie dostępu do stron udostępnianych z baz Lotus Notes/Domino:
   • definicja użytkownika bez autoryzacji - anonymous,
   • maksymalny dostęp do bazy przy pomocy autoryzacji Login + hasło,
   • dowolność wymuszania autoryzacji przy dostępie.
  5. Implementacja protokołu SSL:
   • opartego o wewnętrzny klucz certyfikujący.
   • opartego o klucz wystawiony przez Centrum Autoryzujące,
  6. Budowa i tworzenie Centrum Autoryzującego w środowisku serwera Lotus Domino:
   • omówienie baz koniecznych do budowy CA
   • zasady tworzenia certyfikatów - konieczne uprawnienia dla bazy Lotus Notes,
  7. Tworzenie wirtualnych serwerów oraz wirtualnych hostów:
   • różnica pomiędzy wirtualnym serwerem a wirtualnym hostem,
   • zasady mapowania adresów IP do wirtualnych serwerów,
   • zasady definiowania wirtualnych nazw.
  8. Mechanizmy mapowania oraz przekierowań URL.
  9. Indywidualna strona logowania.

  Dzień 2 - projektowanie:
  1. Właściwości "internetowej" bazy danych,
  2. Standardowe metody projektowania aplikacji:
   • projektowanie stron,
   • projektowanie outlinów,
   • resources,
   • tworzenie framesetów,
   • tworzenie formularzy i widoków,
   • używanie appletów wbudowanych w Domino,
  3. Dodatkowe elementy dla WEB:
   • tworzenie elementów dedykowanych dla Notes i Web,
   • wykorzystanie dodatkowych elementów dla podniesienia efektywności w WEB,
   • pola i formularze z serii $$ oraz CGI.
  4. Projektowanie zaawansowanych stron:
   • wyszukiwanie,
   • agenci WebQueryOpen, i WebQuerySave,
   • tworzenie "serwletów" w LotusScript.
  5. Używanie języka HTML :
   • składnia języka HTML,
  6. HTML w formularzach Lotus Notes,
   • tworzenie stron mieszanych z wykorzystaniem HTML i mechanizmów Notes.
  7. Używanie języka JavaScript:
   • definicja DOM,
   • definicje class,
   • funkcje, stałe, zmianne, obiekty,
   • wykorzystanie zdarzeń specyficznych dla WEB,
   • zaawansowane metody wymiany informacji pomiędzy oknami.

Projektowanie wielojęzycznych aplikacji w Domino Designer - Domino Global Workbench:

  1. Wprowadzenie do zagadnienia tłumaczenia aplikacji:
   • formularze i strony,
   • pola,
   • widoki i foldery,
   • formuły i skrypty.
  2. Instalacja Global WorkBench:
   • proces instalacji,
   • konfiguracja aplikacji,
   • gdzie znaleźć pomoc.
  3. Omówienie narzędzia:
   • terminologia,
   • dostępne funkcje,
   • praca z projektami.
  4. Procedura tłumaczenia aplikacji:
   • przygotowanie bazy źródłowej,
   • przygotowanie bazy słownikowej,
   • export tekstu z bazy do słownika,
   • proces tłumaczenia słownika,
   • utworzenie bazy wynikowej.
  5. Zagadnienie tłumaczenia dokumentów:
   • synchronizacja języków,
   • workflow związany z tłumaczeniem.
  6. Dodatkowe opcje i porady:
   • export i import słownika,
   • przygotowanie do tłumaczenia skryptów.

Używanie języka @Formula w Lotus Domino/Notes:

  1. Wprowadzenie do języka @Formula:
   • opis zastosowania,
   • opis edytora - interpretera,
   • składnia języka,
   • efekty uboczne,
   • ograniczenia języka.
  2. Zmienne:
   • deklaracja,
   • zasięg,
   • ograniczenia.
  3. Stałe:
   • deklaracja,
   • zasięg,
   • typy.
  4. Operatory:
   • arytmetyczne - skalarne,
   • porównania - skalarne,
   • logiczne,
   • arytmetyczne - permutacyjne,
   • porównania - permutacyjne,
   • przypisania i separacji,
   • priorytety operatorów.
  5. Słowa kluczowe:
   • opis ważniejszych funkcji.
  6. Funkcje tekstowe:
   • opis ważniejszych funkcji.
  7. Funkcje numeryczne:
   • opis ważniejszych funkcji.
  8. Funkcje daty/czasu:
   • opis ważniejszych funkcji.
  9. Funkcje listowe:
   • opis ważniejszych funkcji.
  10. Funkcje konwersji:
   • opis ważniejszych funkcji.
  11. Funkcje dokumentowe:
   • opis ważniejszych funkcji.
  12. Funkcje blokowe:
   • opis ważniejszych funkcji.
  13. Funkcje komunikacyjne:
   • opis ważniejszych funkcji.
  14. Funkcje związane z nazwami i ACL:
   • opis ważniejszych funkcji.
  15. Komendy @Command i @PostedCommand:
   • opis ważniejszych funkcji.
  16. Pomoc w pisaniu programów:
   • debugger języka @Formula,
   • optymalizacja programów.

Używanie modelu COM w aplikacjach Internetowych na platformie Lotus Domino:

  1. Wprowadzenie do modelu COM:
   • informacje ogólne,
   • czym jest COM,
   • OLE a COM - porównanie.
  2. Składnia języka VBScript:
   • środowisko pracy,
   • operatory, stałe i zmienne,
   • procedury i funkcje - parametry,
   • pętle i instrukcje grupowe,
   • gdzie znaleźć pomoc.
  3. Integracja z Microsoft Word:
   • Word Object Model,
   • jak używać COM do połączenia z Word'em,
   • tworzenie dokumentów,
   • manipulacja dokumentami.
  4. Integracja z Microsoft Excel:
   • Excel Object Model,
   • jak używać COM do połączenia z Excel'em,
   • tworzenie skoroszytów,
   • tworzenie arkuszy,
   • manipulacja arkuszami,
   • tworzenie wykresów.
  5. Integracja z Microsoft PowerPoint:
   • PowerPoint Object Model,
   • jak używać COM do połączenia z PowerPoint'em,
   • tworzenie prezentacji,
   • manipulacja prezentacjami.

Biznesowe podstawy Lotus.Workflow:
  1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw.
  2. Statyczny i dynamiczny wymiar przedsiębiorstwa:
   • podejście tradycyjne (wertykalne),
   • podejście systemowe (horyzontalne).
  3. Orientacja na procesy:
   • procesy w przedsiębiorstwach,
   • procesy w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami,
   • dlaczego warto zajmować się procesami.
  4. Workflow czyli przepływ/obieg pracy:
   • automatyzacja procesów,
   • workflow a platforma Lotus Notes/Domino,
   • co wspólnego ma model ortogonalny z modelem pracy firmy,
   • wprowadzenie do narzędzia – Domino/Lotus Workflow.
  5. Przełożenie teorii procesów Workflow w aplikacji Lotus Workflow (struktura baz oraz ich funkcje).
  6. Prezentacja podstawowego procesu Workflow (metoda opisowa oraz graf przepływu).
  7. Prezentacja Workflow Architect’a.
  8. Odzwierciedlenie procesu Workflow w aplikacji Lotus Workflow.
  9. Prezentacja zaprojektowanego procesu workflow w bazie Application.
  10. Wizualizacja stopnia realizacji procesu przy pomocy Workflow Viewer’a.
  11. Prezentacja zaprojektowanego procesu workflow z wykorzystaniem przeglądarki intenetowej.
  12. Wizualizacja stopnia realizacji procesu przy pracy z przeglądarką internetową.
  13. Powiązania Workflow Architect’a z bazami aplikacji Lotus Workflow.
  14. Omówienie bazy Organization.
   • elastyczność odzwierciedlenia hierarchicznej struktury organizacyjnej firmy.
   • omówienie ról,
   • omówienie relacji.
  15. Odzwierciedlenie podejścia ortogonalnego w bazach Organization, Application oraz Process Definition.
  16. Omówienie oraz pokazanie narzędzi do modyfikacji zaprojektowanych procesów workflow, z poziomu graficznego interface’u użytkownika:
   • modyfikacja zasobów (uczestników obiegu),
   • modyfikacja przebiegu procesu,
   • modyfikacja warunków decyzji.
  17. Podsumowanie właściwości aplikacji Lotus Workflow, pozwalających na dowolne modyfikowanie zaprojektowanych procesów Workflow bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej baz Lotus Notes.

Projektowanie aplikacji typu workflow w środowisku Lotus.Workflow:

  Dzień 1 - podstawy biznesowe:
  1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw.
  2. Statyczny i dynamiczny wymiar przedsiębiorstwa:
   • podejście tradycyjne (wertykalne),
   • podejście systemowe (horyzontalne).
  3. Orientacja na procesy:
   • procesy w przedsiębiorstwach,
   • procesy w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami,
   • dlaczego warto zajmować się procesami.
  4. Workflow czyli przepływ/obieg pracy:
   • automatyzacja procesów,
   • workflow a platforma Lotus Notes/Domino,
   • co wspólnego ma model ortogonalny z modelem pracy firmy,
   • wprowadzenie do narzędzia – Domino/Lotus Workflow.
  5. Przełożenie teorii procesów Workflow w aplikacji Lotus Workflow (struktura baz oraz ich funkcje).
  6. Prezentacja podstawowego procesu Workflow (metoda opisowa oraz graf przepływu).
  7. Instalacja oraz konfiguracja Lotus Workflow.
  8. Prezentacja Workflow Architect’a.
  9. Podstawowe omówienie funkcji baz wchodzących w skład aplikacji Lotus Workflow.
  10. Powiązania Workflow Architect’a z bazami aplikacji Lotus Workflow.
  11. Szczegółowe omówienie bazy Organization.

  Dzień 2 - projektowanie procesów:
  1. Projektowanie prezentowanego procesu workflow w środowisku Lotus Workflow (z użyciem Workflow Architect’a).
  2. Testowanie oraz kompilacja zaprojektowanego procesu.
  3. Prezentacje procesów biznesowych:
   • prezentacja procesu w bazie Application,
   • prezentacja procesu w przeglądarce Internetowej.
  4. Wizualizacja stopnia realizacji procesu w Workflow Viewer.
  5. Sposoby modyfikacji zaprojektowanego procesu workflow.
  6. Ukazanie elastyczności aplikacji Lotus Workflow na modyfikacje związane z:
   • zmianami osób biorących udział w procesie workflow
   • zmianami ścieżek przejścia procesu workflow.

LotusScript dla zaawansowanych programistów:
  1. DOM - Domino Object Model:
   • opis modelu,
   • funkcje poszczególnych obiektów.
  2. Używanie LotusScript w LotusNotes:
   • zdarzenia pól i formularzy,
   • wykorzystanie parametrów zdarzeń,
   • praca z dokumentami,
   • wyszukiwanie dokumentów w widokach.
  3. Zaawansowane techniki programowania:
   • tworzenie bibliotek skryptów,
   • pisanie Agentów,
   • przeszukiwanie bazy danych,
   • praca z wieloma bazami danych,
   • optymalizacja kodu programu.
  4. Opis ważniejszych klas Lotus Notes:
   • klasa NotesUIWorkspace,
   • klasa NotesUIDocument,
   • klasa NotesSession,
   • klasa NotesDatabase,
   • klasa NotesDocumentCollection,
   • klasa NotesDocument,
   • klasa NotesItem,
   • klasa NotesRichTextItem.
  5. Współpraca Lotus z bazami relacyjnymi - ODBC:
   • opis rozwiązania,
   • konfiguracja ODBC po stronie MS Windows,
   • połączenie z bazą danych od strony Lotus Notes,
   • wymiana danych.

Używanie języka JavaScript w aplikacjach Domino:
 1. Składani ajęzyka JavaScript:
  • stałe,
  • zmianne,
  • funkcje,
  • obiekty,
 2. DOM - Document Object Model:
  • opis modelu,
  • funkcje poszczególnych obiektów,
  • powiązania pomiędzy obiektami,
  • definicje klas.
 3. Wykorzystanie zdarzeń:
  • zdarzenia formularzy,
  • zdarzenia przycisków,
  • zdarzenia pól,
  • zdarzenia innych elementów HTML.
 4. Połącznie JavaScript i HTML:
  • gdzie umieszczeć kod,
  • przekazywanie parametrów.
 5. Zaawansowane metody wymiany informacji pomiędzy oknami:
  • otwieranie oknien dialogowych,
  • wymiana informacji pomiędzy oknami
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


Emails
Fundacja24/7PolishStreetPolishStreetHOPE: Wrocław24Google Katalog stron A1A2A3A4A5B1B10B11B12B13B14B15B2B3B4B5B6B7B8B9C1C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C2C20C21C22C23C24C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D3D4D5D6D7D8E1E2G1G2G3G4G5H1H2H3I1I2I3J1J10J11J12J13J14J15J16J17J18J19J2J20J21J22J23J24J25J26J27J28J29J3J30J31J32J33J34J35J36J37J4J5J6J7J8J9K1K2K3K4K5K6K7K8L1L2Ł1M1M2M3M4M5M6N1N10N11N12N13N14N15N16N17N18N2N3N4N5N6N7N8N9O1O10O11O12O13O14O15O16O17O18O19O2O20O3O4O5O6O7O8O9P1P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P2P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P3P30P4P5P6P7P8P9R1R2R3R4R5S1S2S23S3S4S5S6S7S8S9Ś1Ś10Ś11Ś12Ś2Ś3Ś4Ś5Ś6Ś7Ś8Ś9T1T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T2T20T21T22T23T3T4T5T6T7T8T9U1U2U3U4U5W1W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W2W20W21W3W4W5W6W7W8W9Z1Z10Z11Z12Z13Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9 NT00000AAENT00000AB2NT00000AD2NT00000AFANT00000B02NT00000B0ENT00000B26NT00000B2ENT00000B52NT00000B82NT00000B8ENT00000B92NT00000BA6NT00000BB2NT00000BB6NT00000BC6NT00000BDANT00000BE2NT00000BEENT00000BF6NT00000BFENT00000C02NT00000C0ANT00000C12NT00000C1ANT00000C2ENT00000C42NT00000C5ANT00000C7ANT00000C82NT00000CA6NT00000CAENT00000CB2NT00000CB6NT00000CC6NT00000CCANT00000CDENT00000CEANT00000CF2NT00000D02NT00000D0ENT00000D36NT00000D4ENT00000D56NT00000D6ANT00000D7ENT00000D82NT00000D8ENT00000DAANT00000DD2NT00000DEENT00000E02NT00000E22NT00000E2ANT00000E42NT00000E62NT00000E72NT00000E86NT00000E9ENT00000EA2NT00000EB2NT00000EBENT00000ED6NT00000EEANT00000EF6NT00000EFENT00000F0ANT00000F1ENT00000F32NT00000F3ENT00000F56NT00000F6ANT00000F72NT00000F7ANT00000F86NT00000F8ANT00000F9ENT00000FA2NT00000FAANT00000FBENT00000FC2NT00000FDENT00000FF6NT00000FFANT00001012NT0000102ANT00001036NT00001046NT0000104ANT00001056NT0000107ANT00001092NT0000109ANT000010AENT000010B6NT000010D6NT000010F2NT000010FENT0000110ANT0000110ENT0000112ENT00001162NT0000116ANT00001186NT0000118ANT00001196NT000011B2NT000011D2NT000011DENT00001202NT0000120ANT0000120ENT0000121ANT00001246NT0000124ANT00001252NT00001266NT0000126ENT0000127ENT00001282NT0000128ANT000012A6NT000012C6NT000012DENT00001302NT0000133ENT00001362NT00001366NT00001392NT00001396NT0000139ANT000013A6NT000013DANT000013E2NT000013EENT000013FENT00001406NT0000140ENT00001436NT0000143ENT00001442NT00001462NT00001466NT00001472NT0000148ENT000014C2NT000014C6NT000014CENT000014D2NT00001502NT00001506NT0000150ENT00001516NT0000152ENT00001532NT0000153ENT0000154ENT00001552NT0000159ANT000015A6NT000015B2NT000015BANT000015C6NT000015CENT000015DENT000015E2NT0000160ENT00001612NT00001616NT0000161ANT0000161ENT00001622NT0000162ANT0000166ANT0000166ENT00001672NT0000167ANT0000167ENT00001682NT00001686NT0000168ANT0000168ENT00001692NT0000169ANT0000169ENT000016A2NT0000170ANT00001746NT0000174ENT00001756NT0000175ENT00001766NT0000176ANT00001772NT0000177ANT00001782NT0000178ANT00001792NT00001796NT0000179ANT0000179ENT000017A2NT000017A6NT000017AENT000017B6NT000017C2NT000017C6NT000017D2NT000017D6NT000017DANT000017DENT000017E2NT000017E6NT000017EENT000017F6NT000017FANT000017FENT00001802NT00001806NT0000180ANT0000180ENT00001812NT00001816NT0000181ANT0000181ENT00001826NT00001842NT00001846NT0000184ANT0000184ENT00001852NT0000185ANT0000185ENT00001862NT00001866NT00001876NT0000187ANT0000187ENT00001886NT0000188ANT00001892NT00001896NT0000189ANT0000189ENT000018A2NT000018A6NT000018AANT000018AENT000018B2NT000018BANT000018BENT000018C2NT000018C6NT000018CANT000018CENT000018D2NT000020CANT000020CENT000020D2NT000020D6NT000020DANT000020DENT000020E2NT000020E6NT000020EANT000020EENT000020F2NT000020F6NT000020FANT000020FENT00002102NT0000210ANT0000210ENT0000211ANT0000211ENT0000212ANT0000212ENT00002132NT00002136NT0000213ANT00002146NT00002152NT00002156NT0000215ANT0000215ENT00002166NT00002172NT00002176NT0000217ANT0000217ENT00002182NT00002186NT00002192NT0000219ENT000021A2NT000021A6NT000021AANT000021AENT000021B2NT000021BANT000021BENT000021C2NT000021C6NT000021CANT000021CENT000021D2NT000021D6NT000021DANT000021DENT000021E2NT000021E6NT000021EANT000021EENT000021F2NT000021F6NT000021FENT00002202NT00002206NT0000220ENT00002242NT00002246NT0000224ANT0000224ENT00002252NT00002256NT0000225ANT00002266NT0000226ANT0000226ENT00002272NT00002276NT0000227E NT000040C6NT000040F2NT000040FENT000041CENT00004272NT00004276NT000043F2NT00005272NT0000528ENT000054C6NT00005732NT000057BANT0000C942NT0000FF72NT000633FANT000EDA2ANT000EDACENT000EDAD2NT000EDAD6NT000EDADANT000EDAE2NT000EDAF2NT000EDAFANT000EE306NT000EE326NT000EE32ENT000EE34ENT000EE3C2NT000EE452NT000EE456NT000EE48ANT000EE4C6NT000EE4FENT000EE50ANT000EE51ENT000EE52ANT000EE52ENT000EE55ANT000EE57ANT000EE57E NT000084AANT0000B886NT0000CA12NT0000CC62NT0000D52ANT0000D99ANT0000DDA2NT0000DFAANT0000E20ANT0000E8EENT0000EEB6NT0000F92ANT000252BANT00091BB2NT001FBD5ENT0021699ANT0021947ENT0021F842NT00220B3ANT002238FENT00228BC6 NT00000E82NT00000F7ENT00000FA6NT00000FB2NT00000FC2NT00000FCENT000012E2NT00001302NT00001526NT000017A6NT00001AF6NT00001B0ENT00001B1ENT00001BCANT00001BFANT00001D42NT00001D9ANT00001EBENT00001EEENT00002212NT000023FANT00002426NT00002432NT000026A2NT000026BENT000031BANT000033A2NT000033A6NT000033BENT00003496NT0000378ANT00003CF6NT00003CFANT00003CFENT00003D4ENT00003DF2NT00003F9ENT000041F2NT000042DANT000045FANT000046EANT000046F2NT000047BANT0000489ENT0000498ANT00004A1ANT00004B6ENT00004C62NT00004D16NT00004D52NT00004E6ANT00004F9ANT00005112NT0000516ANT000051F6NT00005402NT0000565ANT0000577ANT000057EENT00005A9ENT00005CDANT000060AENT0000665ENT00006662NT00006666NT0000669ANT00006762NT0000703ENT00007056NT000071AENT000071DANT000074A2NT00007732NT0000798ENT00007C66NT00007C96NT00007DFENT00007E0ENT00008136NT000081E2NT000081EANT0000840ENT00008522NT0000869ENT000088C2NT00008A2ENT00008AC6NT00008B02NT00008B46NT00008C1ENT00008C92NT00008D26NT00008E1ENT00008E6ANT00008E9ENT00008ECENT00008F5ANT000090FENT00009162NT00009222NT00009266NT0000933ANT000093CENT0000CDBANT0000CDC6NT0016C4CANT00213A26NT00239AEENT0026AC2ANT002A6836NT002AF7C6NT002BADEA NT0003C44ANT0003C45ANT0003C45ENT0003C462NT0003C472NT0003C4BENT0003C4E6NT0003C4EENT0003C4F2NT0003C4F6NT0003C4FENT0003C50ANT0003C50ENT0003C51ENT0003C522NT0003C52ANT0003C6A2NT0003C6BANT0003C6C2NT0003C6CANT0003C6D2NT0003C6D6NT0003C846NT0003C84ENT0003C852NT0003C856NT0003C876NT0003C87ENT0003C88ANT0003C892NT0003C89ANT0003C8A2NT0003C9DANT0003CA7ENT0003CAC6NT0003CBF2NT0003CC3ANT0003D3F2NT0003DB12NT0003DBBENT0003E25ENT0005807ANT000580B6NT00058122NT00058142NT00058176NT0005819ENT000581AANT0005D9EANT00065F1ENT00065F26NT00065F3ENT00068876NT0006889ENT0006C552NT0006C592NT0006C596NT0006C59ANT0006C59ENT0006C5A2NT0006C5A6NT0006C5AANT0006C5AENT0006C5B2NT0006C5B6NT0006C64ENT0006C652NT0006C656NT0006C65ANT0006C65ENT0006C702NT0006C706NT0006C70ANT0006C70ENT0006C712NT0006C722NT0006C7FANT0006C7FENT0006C802NT0006C806NT0006C80ANT0006C80ENT0006C812NT0006C85ANT0006C85ENT0006C862NT0006C866NT0006C86ANT0006DF4ENT0006DF52NT0006DF56NT0006DF5ANT0006DF5ENT00071892NT00091C92NT0009334ENT0009606ENT0009AF32NT0010036ANT0011414ENT0011419ANT0011419ENT001141A2NT001141A6NT001141AANT001141AENT001141B2NT001141B6NT001141BANT001141BENT001141C2NT001141C6NT001141CANT001141CENT001141D2NT001141D6NT001141DANT001141DENT001141E2NT0011424ENT00114252NT00114256NT001144A6NT001144AANT001144AENT001144B2NT001144B6NT001144BA NT00000902NT00000906NT0000090ANT00000912NT00000916NT0000091ANT0000095ENT00000962NT00000966NT0000096ANT0000096ENT00000972NT00000976NT0000097ANT0000097ENT00000982NT00000986NT0000098ANT00000992NT000009E2NT000009E6NT000009EANT000009F2NT000009F6NT000009FANT000009FENT00000A02NT00000A7ENT00000ACENT00000B06NT00000B22NT00000B2ENT00000B42NT00000B52NT00000B72NT00000B86NT00000D76NT00000D82NT00000D96NT00000D9ANT00000D9ENT00000DA2NT00000DA6NT00000DAANT00000DAENT00000DB2NT00000DB6NT00000DBANT00000DBENT00000DC2NT00000DC6NT00000DCANT00000DCENT00000DD2NT00000DD6NT00000DDANT00000DDENT00000DE2NT00000DE6NT00000DEANT00000DEENT00000E22NT00000E26NT00000E2ANT00000E2ENT00000EEENT00000EF2NT00000EFANT00000F0ENT00000F32NT00000F7ENT00000F9ANT00000FFANT00000FFENT00001002NT0000101ANT0000103ENT00001092NT00001096